شبیه سازی ریخته گری

در مراحل تولید یک قطعه به روش ریخته گری اجرای آزمایشات به تعداد کافی جهت دستیابی به طراحی بهینه ضروری است. با توجه به اینکه عوامل متعدد مانند ماهیت هزینه بر مواد، انرژی، زمان و … اجرای آزمایشات در صنعت ریخته گری را محدود می سازند، بنابراین استفاده از ایده های شبیه سازی ریخته گری که بر اساس روش های حل گسسته مسائل پایه گذاری شده اند، گامی موثر در جهت گسترش و تسهیل تحقیق و توسعه صنعت ریخته گری می باشند.

شبیه سازی ریخته گری

در این روش فضای حقیقی یک کارخانه یا آزمایشگاه با محیط پردازش تصویر جایگزین شده و انواع آزمایشات با تغییر دادن متغیر های مختلف یک مساله قابل اجراست.دستیابی به درک بصری و استخراج اطلاعات کیفی و کمی از مساله پیش رو، توسط شبیه سازی از قابلیت های منحصر به فرایند های شبیه سازی ریخته گری می باشند.  با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته شبیه سازی. نظیر NOVAFLOW , PROCAST  و دانش فنی متخصصین ریخته گری   امکان شبیه سازی قطعات قبل ار تولید و مدلسازی را میسر می سازد.

.Copyright © 2013. Parsian Metallurgy Center. All rights reserved

بازگشت به بالا